Măsura M1/2A

M1/2A  Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare

Scop

Sprijinul acordat pentru investiții în agricultură va crește productivitatea și competitivitatea fermelor. Promovarea investițiilor în integrarea producției cu procesarea la nivelul fermei va asigura creșterea viabilității economice a acestora și crearea de venituri adiționale pentru fermieri.

Beneficiari direcți

 • Exploatații agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-întreprinderilor sau întreprinderilor mici conform definițiilor şi condițiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul solicitantului al Măsurii 4.1 din PNDR 2014-2020.
 • Formele asociative ale fermierilor din teritoriul GAL;
 • Cooperative agricole și societățile cooperative agricole, grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor din teritoriul GAL;
 • Întreprinderi sociale;

Sprijin:

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:

 • 50% din totalul cheltuielilor eligibile din proiect care prevăd achiziții simple, construcții-montaj sau crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole
 • intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:
  • Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
  • Proiectelor integrate;
  • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • respectiv 50% în cazul proiectelor care includ activități de procesare la nivelul fermei, ratele sprijinului aplicabile acțiunilor privind procesarea și comercializarea produselor enumerate în Anexa I la Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFEU) vor respecta intensitățile ajutorului aplicabile specificate în Anexa II la Reg. 1305/2013 (specifice sM 4.2)

și nu va depăși 40.000 euro/proiect în cazul proiectelor individuale și 40.000 euro/proiect în cazul proiectelor depuse de formele asociative.

Acțiuni eligibile:

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
 • Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat;
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv;
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specializate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat.
Documente ataşate