Măsura M3/3A

M3 – Sprijin pentru cooperarea pe orizontală și verticală între actorii din teritoriul GAL pentru organizarea de lanțuri scurte și piețe locale

|n cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați in sectorul agricol, pentru crearea de lanțuri scurte și piețe locale pentru a-i ajuta să depășească problemele legate de dezvoltarea fermelor, sau provocările legate de mediu. Crearea de lanțuri scurte de la producător la consumatorul final va promova entitățile care colaborează pentru identificarea unor soluții noi. Produsele, practicile și procesele noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și pentru diversificarea activităților agricole.

Beneficiari direcți:

 • Parteneriate constituite în baza unui Acord de Cooperare şi în a cărui componență să fie cel puțin un partener din categoriile de mai jos și cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă care își desfășoară activitatea în sectorul agricol/pomicol, în funcție de submăsură:
  • Fermieri;
  • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale;
  • Consilii locale;
  • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, ÎI, ÎF (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

 • Orice entitate juridică de drept privat sau public, legal constituită, care face parte din parteneriat, rețea/cluster, forme asociative, desemnată în acest sens de parteneriat.

Sprijin

Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

Rata sprijinului

 • Dacă proiectul nu intră sub incidența unui articol din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, rata sprijinului va fi stabilită astfel:
  • pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
  • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la  100%;
  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
 • Dacă proiectul intră sub incidența unui articol din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, se va aplica rata în limita maximă prevăzută
 • Dacă investițiile din planul de afaceri se realizează din alte fonduri, proiectul va acoperi doar costurile de funcționare;
 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect va fi de 200.000 euro

Acțiuni eligibile:

 • Investiții aferente realizării de studii cu privire la zona în cauză și de studii de fezabilitate, precum și costurile aferente elaborării unui plan de afaceri;
 • Funcționarea cooperării, inclusiv salariul coordonatorului;
 • Activități de promovare și marketing;
 • Construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate care vor fi în limita a maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
Documente ataşate