Măsura M6/6A

M6 – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea micro-întreprinderilor

Prin implementarea acestei măsuri, se va stimula mediul de afaceri prin sprijinul financiar acordat în cadrul programului LEADER pentru crearea și modernizarea întreprinderilor care realizează activități neagricole sau diversifică activitatea agricolă prin crearea de noi activități neagricole. Măsura va contribui la reducerea ratei șomajului și a migrării a forței de muncă în străinătate.

Beneficiari direcți:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente și nou înființate din teritoriul GAL;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Sprijin

Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

Rata sprijin

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se majorează la 90% în următoarele cazuri:

 • pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar veterinare şi agroturism;
 • pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Valoarea sprijinului nerambursabil nu poate depăși 60.000 euro/proiect.

Acțiuni eligibile:

 • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole;
 • Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiții legate de furnizarea de servicii (servicii medicale, sociale, sanitar‐veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanță, contabilitate, audit; activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative; etc.);
 • Investiții pentru infrastructura în unitățile de primire turistică tip agro‐turistice, proiecte de activități de agrement;
 • Investiții pentru producția de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării.
 • Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor;
 • Achiziţionarea și costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii și echipamente noi;
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
Documente ataşate