Măsura M7/6B

M7- Sprijinirea societății civile

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru asociațiile societății civile care contribuie la îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente.

Beneficiari direcți:

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare din teritoriu;

Sprijin

Tip de sprijin: Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:

  • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
  • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
  • 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului

și nu va depăși 10.000 euro/proiect.

Acțiuni eligibile

  • Reabilitarea și/sau dotarea infrastructurii culturale ale organizațiilor societății civile;
  • Amenajarea și/sau dotarea spațiilor de agrement și de sport, de interes local;
  • Amenajare trasee turistice/tematice;
  • Achiziționare de porturi populare, instrumente muzicale populare;
  • Achiziționare de echipamente sportive;
  • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții – montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
Documente ataşate