Măsura M4/6B

M4 – Ocrotirea moștenirii rurale

Prin această măsură sunt finanțate investiții pentru restaurarea, conservarea și/sau dotarea obiectivelor de patrimoniu local și a obiectivelor de patrimoniu de cat. B, incluse în Lista Monumentelor Istorice și/sau atestat drept obiectiv de patrimoniu local

Beneficiari direcți:

 • Autorități publice locale şi asociații ale acestora (A.D.I.-uri);
 • ONG-uri cu sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL care au în proprietate clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeu), sau care prezintă document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare;
 • Unități de cult conform legislației în vigoare;
 • Persoane fizice autorizate / societăți comerciale, care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;
 • ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi dar care prezintă un acord/convenție scrisă între ONG și proprietari (persoane fizice) de clădiri vechi/construcții tradiționale

Sprijin

Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului

și nu va depăși 60.000 euro/proiect.

Acțiuni eligibile

 • materiale:
  • Restaurarea, renovarea/reabilitarea/conservarea clădirilor vechi cu condiția menținerii aspectului original al clădirii;
  • Restaurarea/renovarea/reabilitarea/dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale;
  • Refuncționalizarea și/sau schimbarea funcțiunii unor obiective/construcții (casă în casă de prezentare colecții muzeale), care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic;
  • Modernizarea clădirilor prin sporirea gradului de confort (utilități: apă, canalizare, gaz, electricitate, grupuri sanitare)
  • Renovarea fațadei unei clădiri sau a unui ansamblu de clădiri.
 • imateriale:
  • Servicii de consultanță, proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico-economice;
  • Acţiuni de inventariere pentru listarea locaţiilor de patrimoniu cultural;
  • Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente istorice;
  • Elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale;
  • Întocmirea listei obiectivelor de interes local și depunerea documentației la nivelul Comisiilor Județene de Cultură în vederea emiterii avizului care va ține locul încadrării pe Lista Monumentelor Istorice;
  • Acțiuni de promovare și marketing (elaborare plan de promovare, website, participare la târguri și evenimente de profil, achiziția și montarea de panouri informative, expoziții foto pe tema patrimoniului ș.a.);
Documente ataşate