Măsura M5/6B

M5 – Dezvoltarea satelor

Investițiile prin această măsură vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația de pe teritoriul GAL și la stoparea fenomenului de depopulare prin reducerea decalajelor rural‐urban. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de agrement, turistic și de sport, amenajarea spațiilor publice locale, îmbunătățirea serviciilor locale de bază, creșterea siguranței publice locale, investiții în sisteme care utilizează energie regenerabilă reprezintă cerințe esențiale pentru creșterea calității vieții din teritoriu.

 Beneficiari direcți:

 • Autorități publice locale și asociațiile acestora (ADI-uri).

Sprijin

Tip de sprijin: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului

și nu va depăși 100.000 euro/proiect în cazul proiectelor individuale iar 200.000/proiect în cazul în care beneficiarul este ADI.

Acțiuni eligibile

 • Înființarea, modernizarea și/sau dotarea sălilor și terenurilor de sport;
 • Înființarea și/sau extinderea sistemelor de supraveghere video;
 • Înființarea, construcția, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii pentru serviciile publice.
 • Înființarea, modernizarea și/sau dotarea infrastructurii de agrement și turistic de uz public conform specificului local;
 • Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală;
 • Înființarea/dezvoltarea și dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale;
 • Înființarea sistemelor care utilizează energie regenerabilă;
 • Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor;
 • Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor.

 

Documente ataşate