Măsura M8/6B

M8 – Investiții în infrastructura socială

Prin investițiile realizate în infrastructura socială fără cazare (centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanțe sociale, etc.) se va acoperi o mică parte a deficituui în domeniul asistenței sociale și va contribui semnificativ la creșterea calitatea vieții populației pe teritoriul GAL și la incluziunea socială a grupurilor marginalizate.

Beneficiari direcți:

 • Autorități publice locale și asociațiile acestora (ADI-uri) cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți;
 • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
 • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;
 • GAL, în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul.

Sprijin

Tip de sprijin: Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit
 • 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică
 • 90% pentru investiții generatoare de venit din cheltuielile eligibile ale proiectului

Acțiuni eligibile

 • Investiții în active corporale:
  • Înființarea, extinderea, modernizarea și /sau dotarea infrastructurilor și serviciilor sociale fără cazare, cum ar fi: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de acordare a hranei, ambulanțe sociale, etc.;

–      Înființarea sistemelor care utilizează energie regenerabilă.

 • Investiții în active necorporale:
  • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția și modernizarea de bunuri mobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj, și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție.
Documente ataşate